கடன் ( SHELVA FINANCE )

வங்கிக்கடன்
( KREDIT )

image

சுவிற்சர்லாந்தில் குறைந்த வட்டியில் அதிகூடிய வங்கிக் கடனை பெற எம்மை நாடலாம். 01.07.2016 இற்குப் பின்னர் …

>> மேலும்..

வீட்டுக்கடன்
( HYPOTHEK )

image

நீங்கள் வாங்கவிருக்கும் வீட்டிற்கான வீட்டுக்கடன் மிகக் குறைந்த வட்டியில் எமது உதவியோடு …

>> மேலும்..

கடன் அட்டை
( KREDIT KARTE )

image

சுவிற்சர்லாந்தில் தொழில் புரியும் B, C, CH அனுமதிப்பத்திரம் உள்ளவர்களிற்கு கடனட்டை வேண்டுமா?…

>> மேலும்..

வாகனக்கடன்
( AUTOKREDIT )

image

சுவிற்சர்லாந்தில் வாகனம் வாங்க குறைந்த வட்டியில் அதிகூடிய வங்கிக் கடன் 01.07.2016 இற்குப்…

>> மேலும்..

வீடுதிருத்தும்கடன்
( RENOVATIONKREDIT )

image

சுவற்சர்லாந்திலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ நீங்கள் வாங்கிய வீட்டைத் திருத்த…

>> மேலும்..

நிறுவனக்கடன்
( FIRMENKREDIT )

image

உங்கள் விடுகளைத் திருத்த அல்லது புதிதாகக் கட்ட தேவையான வேலையாட்களை…

>> மேலும்..

add2 4
add2 3 (1)

காப்புறுதி ( SHELVA INSURANCE )

ஆயுட்காப்புறுதி
( LEBENSVERSICHERUNG )

image

ஆயுளிற்கு ஏற்படும் சேதார நட்டத்தை ஈட்டின் ஊடாககுடும்பத்தவர்களிற்கு வருமானத்தைச் …

>> மேலும்..

குழந்தைகளிற்கான சேமிப்புத் திட்டம்
( SPAREN FÜR KINDER )

image

பிள்ளைகளிற்காக கட்டணத்தைக் கட்டுபவரின் ஆயுளிற்கு சேதம் ஏற்பட்டால் கட்டவேண்டிய…

>> மேலும்..

சட்டக்காப்புறுதி
( RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG )

image

சுவிற்சர்லாந்திலும் பிறநாடுகளிலும் ஏதாவது சட்டரீதியான உதவிகளிற்கான காப்புறுதி…

>> மேலும்..

மருத்துவக்காப்புறுதி
( KRENKENKASSRVERSICHERUNG )

image

உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் ஏற்படும் சுகயீனம் விபத்துப்போன்றவற்றிக்கு ஓர் சிறிய கட்டணத்தோடு …

>> மேலும்..

வாகனக்காப்புறுதி
( AUTOVERSICHERUNG )

image

வாகனத்திற்கான காப்புறுதியை எம்மிடம் 30% தொடக்கம் செய்துகொள்ளலாம். கட்டாயக்காப்புறுதியில்…

>> மேலும்..

பயணக்காப்புறுதி
( REISEVERSICHERUNG )

image

உங்கள் உறவுகள் வெளி நாடுகளில் இருந்து சுவிற்கர்லாந்துக்கு வருவதற்காக செங்கன் …

>> மேலும்..

வீட்டுக்காப்புறுதி
( HAUSVERSICHERUNG )

image

உங்களது சொந்த வீடாக இருந்தாலும்சரி அல்லது வாடகை வீடாக இருந்தாலும்சரி வீட்டிற்கும் உங்கள் …

>> மேலும்..

நிறுவனக்காப்புறுதி
( FIRMENVERSICHERUNG )

image

உங்கள் நிறுவனங்களிற்கும் நிறுவனம் இருக்கும் கட்டிடத்திற்கும் மற்றும் விற்பனை செய்த …

>> மேலும்..

ஓய்வூதிய காப்புறுதி
( PENSIONSKASSE )

image

உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து பிற்கால வாழ்கைக்கான சேமிப்புக் காப்புறுதியே இது. இதனை அதிக…

>> மேலும்..

விபத்துக்காப்புறுதி
( UNFALLVERSICHERUNG )

image

தொழில் செய்யும்பொழுதும் தொழில் முடிந்த பிற்பாடும் ஏதாவது விபத்தினால் வேலையிழக்க நேரிடும்பொழுது…

>> மேலும்..

கிறடிற் காப்புறுதி
( KREDITVERSICHERUNG )

image

சுவிற்சர்லாந்தில் குறைந்த வட்டியில் அதிகூடிய வங்கிக் கடனை பெற எம்மை நாடலாம்…

>> மேலும்..

3
add2 2
add2 1

வீடமைப்பு ( SHELVA HOME )

வீடு கட்ட
( HAUS BAUEN )

image

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் அல்லது இலங்கையில் சொந்தக் காணியில் வீடுகள் அல்லது வியாபார…

>> மேலும்..

வீடு திருத்த
( RENOVATIONEN )

image

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் அல்லது இலங்கையில் உங்கள் வீடுகளை அல்லது வியாபார…

>> மேலும்..

வீடு வாங்க
( HAUS KAUFEN )

image

சுவிற்சர்லாந்தில் அல்லது இலங்கையில் நீங்கள் விரும்பும் வீடுகளை அல்லது காணிகளை…

>> மேலும்..

வீடு விற்க
( HAUS ZUM VERKAUFEN )

image

சுவிற்சர்லாந்தில் அல்லது இலங்கையில் உங்கள் வீடுகளைக் அல்லது காணிகளை…

>> மேலும்..

வீடுகட்டும் வேலையாட்கள்
( HANDARBEITER )

image

சுவிற்சர்லாந்தில் புதிதாக வீடு கட்ட அல்லது வாங்கிய வீட்டில் திருத்த வேலைகள் செய்ய…

>> மேலும்..

2
add2 4
add2 3 (1)

செய்தி ( சுவிஸ் சட்டம் )

AHV

image

AHV என்றால் என்ன? எதற்காக சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றது? நாம்வாழும்காலங்களில் …

>> மேலும்..

PENSIONKASSE

image

நாம் வாழும் காலங்களில் எப்பொழுது எமக்குத் திரும்பக் கிடைக்கும்? அதற்கு ஏதாவது கட்டளைச் …

>> மேலும்..

ERGÄNZUGNSLEISTUNGEN ZUR AHV/IV

image

இட்டு நிரப்பப்படும் சமூகக் காப்புறுதி என்றால் என்ன? இது எப்போது யாருக்காக உதவி செய்யப்படும்? …

>> மேலும்..

ALV

image

உங்கள் ஊதியத்திலிருந்து கழிக்கப்படும் இந்தத் தொகையை நீங்கள் வேலையிழக்கும் …

>> மேலும்..

TAGGELDVERSICHERUNG

image

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் தொழில் செய்யும் ஒருவர் விபத்தாலோ அல்லது சுகயீனத்தாலோ வேலை …

>> மேலும்..

INVALIDENRENTE

image

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் வாழும் ஒருவர் விபத்து அல்லது சுகயீனத்தால்வேலையிழந்து …

>> மேலும்..

BETREIBUNG

image

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் அடுத்தவர்களிற்கு அல்லது அடுத்ததற்காகக் கட்ட …

>> மேலும்..

SOZIAL HILFE

image

சுவிற்சர்லாந்து நாட்டில் வாழும் ஒருவரின் அன்றாட வாழ்கைக்கான ஊதியம் குறையும் …

>> மேலும்..

add_2
add_new

அலுவலகம்

Contact-Deails-1-1

MAGAZINE PARTNERS

SWISS சட்டம்

WORLD - ADD

VERSICHERUNG KONTAKT

BANK KONTAKT

விண்ணப்பம்